XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 3.5 KHỐI D (XOAY 180°)