XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 3.5 KHỐI A (XOAY 270°)