XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 3.5 KHỐI C (XOAY 270°)