XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 1.8 KHỐI (XOAY 270°)