XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 2.6 KHỐI C (XOAY 270°)