XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 3.5 KHỐI B (XOAY 270°)