XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 5.5 KHỐI (XOAY 270°)