XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 2.6 KHỐI A (XOAY 270°)