XE TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG 6.5 KHỐI (XOAY 290°)