Doanh nghiệp khoan giếng để dùng có phải xin phép không?

 

 

Doanh nghiệp  khoan giếng  để dùng có phải xin phép không?

Theo (kiemsat.vn) –Ngọc Nga

Hiện tại, Công ty tôi đang sử dụng một giếng nước khoan sâu hơn 20m và mức độ sử dụng nước không quá 10 m3/ngày đêm thì có cần phải xin giấy phép sử dụng giếng khoan hay không?

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Hiện nay, các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước được thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước năm 2012, Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép bao gồm:

“a) Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình;

b) Khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

c) Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối;

d) Khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học;

đ) Khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.”

Đồng thời, khoản 2 Điều này cũng quy định: “Trường hợp khai thác nước dưới đất quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này ở các vùng mà mực nước đã bị suy giảm quá mức thì phải đăng ký.”

Khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ được quy định cụ thể hóa tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP như sau:

“Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên nước bao gồm:

a) Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước;

b) Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây;

c) Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp không vượt quá 100 m3/ngày đêm;

d) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt quá 50 kW;

đ) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động trên biển, đảo.”

Như vậy, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 16 nêu trên, nếu công ty bạn sử dụng nước giếng khoan không quá 10 m3/ngày đêm và việc sử dụng này không thuộc các vùng có mực nước đã bị suy giảm quá mức thì không phải đăng kí, không phải xin phép.